دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی


تاریخ: 3 تا 6 شهریور ماه 1397
مکان: مشهد

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع غذایی و بسته بندی
[بازگشت]