پیشگام بهار شیمی گلستان (سهامی خاص)
مدیر عامل: امیرفتوت