با این بخش بیشتر آشنا شوید!

درخط تولید صنایع غذایی، دستگاههای متفاوت با ظرفیتهای متفاوتی وجود دارد که با توجه به نوع محصول نهایی متنوع هستند. درخط تولید محصولاتی که نیاز به دم گیری دارد، از دستگاه دم گیر استفاده میشود.