با این بخش بیشتر آشنا شوید!

خط تولید ترشیجات:

از جمله طعم دهنده ها و چاشنی ها درخوراکها مخصوصا در آشپزی خاورمیانه ترشی ها هستند. در تهیه انواع ترشی ها، اگر ماده خوراکی آب کافی داشته باشد، تنها اضافه کردن نمک برای ساخت ترشی کافی است. عاملی که باعث میشود، هیچ قارچی یا باکتری به راحتی رشد نکند اسیدیته ترشی است. دلیل تهیه ترشی، نگهداری موادغذایی و استفاده از این مواد در خارج فصل برداشت میباشد.
و اما خط تولید ترشیجات مهمترین بخش تولید ترشی می باشد. برای تهیه ترشی در خط تولید ترشیجات مواد اولیه باکیفیت نقش اساسی دارد.
خلاصه فرآیند خط تولید ترشیجات در خط تولید مواد غذایی (ترشیجات)
1- تهیه مواد اولیه
2- شستشو اولیه
3- جداکردن قسمتهای زائد
4- پوست کردن
5- خرد کردن
6- آماده کردن سرکه
7- قرار گیری سبزیجات خرد شده در شیشه
8- پاستوریزاسیون
9- بستن درب قوطی های ترشی
10- اتیکت زدن
11- شیرینگ پک

باتوجه به مراحل موجود در خط تولید ترشیجات، دستگاههای مورد نیاز این بخش عبارتند از: دستگاه سورتینگ و شستشو در خط تولید ترشیجات، دستگاه پوست کن در خط تولید ترشیجات، دستگاه خرد کن در خط تولید ترشیجات، دستگاه پرکن در خط تولید ترشیجات، دستگاه دربند در خط تولید ترشیجات، دستگاه پاستوریزاتور و استریلیزردر خط تولید ترشیجات، دستگاه اتیکت زن درخط تولید ترشیجات، دستگاه شیرینگ در خط تولید ترشیجات، را میتوان نام برد.
که براساس نیاز و طبق نظر کارشناس و مهندس فنی بخش انتخاب و مورد استفاده قرار میگیرد.