با این بخش بیشتر آشنا شوید!

بستن اشیاء متفرق در یک صندوق یا لفاف، بسته بندی نام دارد.
بسته بندی عالی برای یک کالای نوین، نیازمند تصمیم گیری های متفاوتی در زمینه های مختلف بسته بندی است.اولین گام در این امر تصور بسته بندی کالای مورد نظر است.واما تصور بسته بندی به این منظور است که بسته بندی کالا به چه صورت، با چه مواد اولیه بسته بندی وبا چه مزیتی برای کالا صورت پذیرد؟
در تصمیم درباره عناصر بسته بندی، مواد اولیه بسته بندی، دومین مرحله تصمیم گیری است.صنعت بسته بندی ایران با نیم قرن تجربه،درآمدهای قابل توجهی را برای تولیدکنندگان مواد اولیه بسته بندی تامین میکند.