تعداد محصولات: 11
با این بخش بیشتر آشنا شوید!

معنای اصطلاح سورتینگ دسته بندی ودرجه بندی محصولات میباشد.سورتینگ در قسمتهای مختلفی مانند محصولات صنایع غذایی، کشاورزی، مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان مثال سورتینگ در بسته بندی محصولات کشاورزی،براساس اندازه صورت میگیرد.تجهیزات سورتینگ سبب تهسیل بسته بندی میشود.
دستگاه سوتر یا دستگاه سورتینگ برای یکسان بودن کمیت و کیفیت کالا تولید شده، در جلب رضایت مشتری، نقش بسزایی را اجرا میکند. دسته بندی شدن کالا براساس مقیاس وزنی، روش مرسوم و کاربردی می باشد که در صنایع زیادی مورد استفاده است. درمورد کالایی مانند مواد غذایی، که وزن هر واحد در این کالا مشخص نمی باشد و با بقیه کالا یکسان نمیباشد.
برای دسته بندی کالاها درگروه وزنی، از دستگاههای جدا کننده وزنی (از عمل سورتینگ یا دستگاه سوتر) استفاده میکنند. دستگاه سوتر، کالاهای مورد نظر را جایگاههای مختلف وزنی دسته بندی میکند. بنابراین کالا در بسته بندی مختلف جداسازی (سورت) میشود و در هر دسته کالایی با وزن یکسان قرار دارد.