در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات تمامی شرکت های این بخش

تعداد محصولات: 23
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی
دستگاه بسته بندی لواشک صنعتی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک صنعتی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک صنعتی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک، دست دوم صنایع مسائلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک،بسته بندی لواشک پذیرایی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک ،نوشمک
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک
دستگاه بسته بندی لواشک به همراه اکسترودل
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: دستگاه بسته بندی لواشک به همراه اکسترودل
سرعت بسته بندی: 60-270
دستگاه بسته بندی لواشک به همراه اکسترودل
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی قر ه قروت و ترشک
دستگاه بسته بندی لواشک پیروز پایور
ماشین آلات بسته بندی قره قروت
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: قره قروت
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی قره قروت
دستگاه بسته بندی لواشک خانگی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک خانگی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک خانگی
دستگاه بسته بندی لواشک عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک،لواشک پذیرائی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک عدیلی
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک پذیرایی
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی لواشک پذیرایی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک ماشین سازی مسائلی
دستگاه بسته بندی انواع لواشک
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
دستگاه بسته بندی انواع لواشک
ماشین آلات بسته بندی لواشک عدیلی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: لواشک
سرعت بسته بندی: 60-220 بسته در دقیقه
ماشین آلات بسته بندی لواشک عدیلی
ماشین سازی مسایلی
شماره ثبت: 0
تلفن: 03135723006-7
جزئیات فروشنده
دستگاه بسته بندی لواشک با اکسترودر | ماشن سازی مسائلی
تعداد محصولات: 23