در حال بارگذاری...
به بـازار بزرگ صنایع غـذایـی ایـران خوش آمدید


لیست شرکت های این بخش


لیست محصولات صنعت کاران متحد

تعداد محصولات: 14
دستگاه بسته بندی مولتی هد ۱۴ توزین SKM-۱۱۰۲
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: حبوبات، خشکبار و ...
سرعت بسته بندی: 0
دستگاه بسته بندی مولتی هد ۱۴ توزین SKM-۱۱۰۲
دستگاه بسته بندی مولتی هد ۱۰ توزین SKM-۱۱۰۱
دستگاه بسته بندی ۴ توزین SKM-۱۲۰۲
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
دستگاه بسته بندی ۴ توزین SKM-۱۲۰۲
دستگاه بسته بندی حجمی مینی SKM-۱۳۰۴
دستگاه بسته بندی دوتوزین مینی SKM-۱۳۰۱
دستگاه بسته بندی چهار توزین مینی
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
دستگاه بسته بندی چهار توزین مینی
دستگاه کیسه پرکن – کارتن پر کن
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
دستگاه کیسه پرکن – کارتن پر کن
قوطی پرکن چهار توزین گرانولی SKM-۱۲۰۴
دستگاه بسته بندی دو توزین SKM-۱۲۰۱
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
دستگاه بسته بندی دو توزین SKM-۱۲۰۱
قوطی پرکن دوتوزین گرانولی SKM-۱۲۰۳
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
قوطی پرکن دوتوزین گرانولی SKM-۱۲۰۳
دستگاه بسته بندی چهار طرف دوخت ۱۴ توزین SKM-۱۱۰۴
دستگاه بسته بندی حجمی SKM-۱۲۰۶
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
دستگاه بسته بندی حجمی SKM-۱۲۰۶
دستگاه بسته بندی چهارطرف دوخت ۱۰ توزین SKM-۱۱۰۳
شیرینگ پک SKM-۱۲۱۰
قیمت: استعلام قیمت
نوع محصول بسته بندی: 0
سرعت بسته بندی: 0
شیرینگ پک SKM-۱۲۱۰
تعداد محصولات: 14