کتاب های صنایع غذایی

- اقتصاد کارخانه‌های صنایع غذایی
ناشر: گرگان،دانشگاه علوم کشاورزی
نویسنده: سید مهدی جعفری، حمید رجبی، سمیه رجبی
سال انتشار: 1390
- اص‍ول‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ و ای‍م‍ن‍ی‌ ک‍ار در ص‍ن‍ای‍ع‌ م‍واد غ‍ذای‍ی
ناشر: ت‍ه‍ران‌ ، آی‍ی‍ژ
نویسنده: رس‍ول‌ پ‍ای‍ان‌
سال انتشار: 1389
- بهداشت و صنایع مواد غذایی دریایی
ناشر: موسسه تحقیقات شیلات ایران
نویسنده: عباسعلی مطلبی
سال انتشار: 1389
- اصول طراحی کارخانه و مهندسی صنایع غذایی
ناشر: تهران,سیمین
نویسنده: هیمن نوربخش، کامبیز جهان‌بین
سال انتشار: 1389
- اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
ناشر: مدرسان شریف
نویسنده: حسین میرسعید‌قاضی
سال انتشار: 1389
- تکنولوژی پیشرفته در صنایع غذایی
ناشر: تهران،علم کشاورزی ایران
نویسنده: رضا اسماعیل‌زاده‌کناری
سال انتشار: 1389
- تکنولوژی تولید فراورده‌های کنسروی
ناشر: موسسه آموزش عالی علمی -کاربردی جهاد کشاورزی
نویسنده: حسن رشیدی
سال انتشار: 1389
- انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
ناشر: انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور
نویسنده: سالومه آرمین و ...
سال انتشار: 1388
- اصول و روش‌های تولید سوسیس و کالباس
ناشر: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور
نویسنده: مهرداد محمدی، هدایت حسینی
سال انتشار: 1388
- اصول مهندسی صنایع غذایی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران
نویسنده: حبیب‌الله میرزایی، امیر دارائی‌ گرمه‌خان
سال انتشار: 1388
- آسیب‌شناسی نظام اطلاعات بازاریابی در شرکت‌های متوسط و بزرگ صنایع غذایی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
نویسنده:
سال انتشار: 1387
- ازوناسیون پساب‌های صنایع غذایی
ناشر: تبریز،آشینا
نویسنده: سودابه ابراهیم‌پور
سال انتشار: 1387
- آلبوم مواد غذایی
ناشر: انستیتو تحقیقات تغذیه‌ و صنایع غذایی کشور
نویسنده: معصومه غفارپور
سال انتشار: 1386
- اصول مهندسی صنایع غذایی
ناشر: ‏‫مشهد‬‏‫، دانشگاه فردوسی
نویسنده: علی مرتضوی
سال انتشار: 1386
- ‎HACCP‬ در ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی
ناشر: ت‍ه‍ران ‌, م‍رزدان‍ش‌
نویسنده: روح‌ال‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌، رض‍ا راس‍ت‌‌م‍ن
سال انتشار: 1384
- ک‍ت‍اب‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌، آش‍ام‍ی‍دن‍ی‌ و م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ م‍رب‍وطه
ناشر: ت‍ه‍ران‌ , پ‍گ‍اه‍ان‌ ان‍دی‍ش‍ه
نویسنده: ج‍م‍ش‍ی‍د ع‍دال‍ت‍ی‍ان‌ ش‍ه‍ری‍اری
سال انتشار: 1384
- اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی
ناشر: ت‍ه‍ران‌، آی‍ی‍ژ
نویسنده: حمید توکلی پور
سال انتشار: 1384
- اص‍ول‌ م‍راق‍ب‍ت‌ غ‍ذای‍ی‌ در ف‍ی‍ب‍روز س‍ی‍س‍ت‍ی‍ک
ناشر: ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ت‍غ‍ذی‍
نویسنده: راه‍ب‍ه‌ ش‍اک‍ر ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ه‍ار ع
سال انتشار: 1383
- اص‍ول‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی
ناشر:
نویسنده: م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ دول‍ت‍خ‍واه‌، م‍ری‍م‌ ش‍
سال انتشار: 1382
- اص‍ول‌ رع‍ای‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ در واح‍ده‍ای‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی
ناشر: ت‍ه‍ران‌،م‍رزدان‍ش‌
نویسنده: م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ظاه‍ری‌ ت‍ه‍ران‍ی‌
سال انتشار: 1382
- اص‍ول‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی
ناشر: ت‍ه‍ران‌ ، پ‍رت‍و زی‍ن‍ب
نویسنده: م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ دول‍ت‍خ‍واه‌، م‍ری‍م‌ ش‍
سال انتشار: 1382
- اص‍ول‌ اج‍رای‍ی‌‎ ‬ج‍ی‌. ام‌. پ‍ی‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی
ناشر: ت‍ه‍ران‌ ، ن‍ق‍ش‌ م‍ه‍ر
نویسنده: غ‍لام‍رض‍ا ش‍وی‍ک‌ ل‍و
سال انتشار: 1381
- اصول مدیریت و تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
ناشر: سازمان حفاظت محیط زیست
نویسنده: محمد مسافری
سال انتشار: 1381
- درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ غ‍ذای‍ی‌
ناشر: دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی
نویسنده: ع‍ل‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌
سال انتشار: 1381