صنایع تولیدی پک لوازم (شخص حقیقی)
مدیر عامل: مظفر فتح الهی