ماشین سازی اردبیل (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: حسن عبداله زاده