البرز ماشین کرج (سهامی خاص)
مدیر عامل: نعمت شهبازی