گروه صنعتی کاروپک (سهامی خاص)
مدیر عامل: محمد جوانمرد