صنایع ماشین سازی آذری (با مسئولیت محدود)
مدیر عامل: علیرضا آذری