تولیدی صنعتی رایان ماشین (شخص حقیقی)
مدیر عامل: حسن محمدی