صنعت کاران متحد (سهامی خاص)
مدیر عامل: داود اسفندیاری